საქმეში - დრო ფულია!

www.narmania.org

Geo

En

NARMANIA

RESEARCH & CONSULTING

კომპანიის მიერ მიღებული მოგების 5% ხმარდება სოციალურად დაუცველ ბავშვებს, ასევე 5%-ით ფინანსდება საგანმანათლებლო ღონისძიებები.

 

მოქმედი კანონმდებლობა

 

კანონი „მეწარმეთა შესახებ“

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

გადასახადების ადმინისტრირების წესები

 

 

სასარგებლო ბმულები

 

 

საჯარო დაწესებულებები                                                                    ბმულები

 

საქართველოს პარლამენტი                                                                www.parliament.ge

 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო                                                 www.mof.gov.ge

 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო   www.economy.gov.ge

 

საქართველოს ეროვნული ბანკი                                                         www.nbg.gov.ge

 

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური                               www.rs.ge

 

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო                                              www.napr.gov.ge

 

სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახური „საქსტატი“                                 www.geostat.ge

 

საქართველოს საფონდო ბირჟა                                                          www.gse.ge

 

 

საერთაშორისო ორგანიზაციები

 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი                                                      www.imf.org

 

მსოფლიო ბანკი                                                                                 www.worldbank.org

 

საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია                                             www.ifc.org

 

რეკონსტრუქციისა და განვითარების ევროპული ბანკი                          www.ebrd.com

 

ევროკომისია                                                                                     www.ec.europa.eu

 

ეუთო                                                                                                 www.osce.org

 

აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო                                       www.usaid.gov

 

გაეროს განვითარების პროგრამა                                                        www.undp.org

 

გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება                        www.giz.de